Termékek Menü

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános szerződési feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Vegafuszeray Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom, cégjegyzékszáma: 09725145; képviseli: Vida Erika ügyvezető; a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Jelen ÁSZF értelmében Megrendelő minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Szolgáltató a jelen honlapon keresztül árut ad el, szolgáltatást teljesít.

A Szolgáltató minden, a www.vegafuszeray.com honlapon (a továbbiakban: honlap) keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte.

Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja és mindent megtesz annak érdekében illetve biztosítja azt, hogy Megrendelők ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.

2. Megrendelhető termékek köre

A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthetők meg, míg az egyes termékek ára az adott termékre kattintva érhető el. A honlapon feltüntetett termékképek illusztrációk, a termékek megjelenésükben a valóságban eltérhetnek.

3. Megrendelhető termékek vételára

 A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, Magyar forintban vagy Angol fontban feltüntetett vételár. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

A Szolgáltató fenntartja a honlapon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a honlapon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség szerint és a megrendelés Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a honlapon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától. 

4. A megrendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte

 A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést egyoldalúan törölje. A Szolgáltató megrendelést csak nagykorú, saját, bejelentett magyarországi vagy EU-s lakcímmel, telefonszámmal rendelkező személyektől, továbbá Magyarországon vagy az EU-ban bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

A Megrendelő a Szolgáltató honlapján található termékek közül kiválasztja a terméket, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A Megrendelő által kiválasztott termékek mellett feltüntetésre kerülnek az egységárak, és a termékek darabszámának megjelölését követően, a szállítással kapcsolatos költségeket jeleníti meg a rendszer, valamint a Megrendelő által fizetendő végösszeget. A Megrendelő a szükséges rovatok kitöltését követően, (amelyet a honlap csillaggal jelöl) a „megrendelés" ikonra kattintva a Megrendelő leellenőrizheti az általa megadott, a megrendeléssel és személyes adatival kapcsolatos valamennyi adatot. Amennyiben az adatokat Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „megveszem" ikonra kattintva elküldheti megrendelését a Szolgáltatónak. Amennyiben Megrendelő az adatokon változtatni kíván, úgy a „kosár tartalma" ablakra kattintva visszaléphet a megrendelőhöz, és elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat azzal, hogy a megrendelés elküldését követően a megrendelésen Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolásáig módosíthat, javíthat.

 A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok Megrendelő által történt ellenőrzését követően, a "megveszem" ikonra kattintás Megrendelő által történő megerősítésével, ezáltal a Szolgáltató részére elektronikus úton történt elküldésével, majd a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre.

Ha a Megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, amely tájékoztatja Megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán arról, hogy ajánlati kötöttség nem jött létre.

A Szolgáltató megrendelés-visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék(ek) megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a Szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt.

A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató részéről a megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő e-mail címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja.

A felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató 5 évig a székhelyén elektronikus formában őriz meg, azt követően megsemmisíti.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémáért - például, ha a Megrendelő által megadott címen a Megrendelő nem érhető el - semminemű felelősség nem terheli tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Megrendelő ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére. 

5. Áru átvétele,szállítás

 A vásárlás szándékával kiválasztott és megrendelt termék(ek)et Szolgáltató a Megrendelő által megadott szállítási címre 5 munkanapon belül szállítja ki a Megrendelő által választott postai küldéssel vagy házhozszállítással.  A szállítási cím a számlázási címtől eltérhet. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani. A megrendelt áruk kiszállítása a Szolgáltató által kiválasztott futárszolgálat illetve szállító társaság igénybevételével történik.

A házhozszállítás díja a Magyarországon vagy EU-n belüli szállítási címre történő, egyszeri kiszállításra érvényes. Ha a megrendelő hibájából nem történik meg az áru átadása (például a Megrendelő nem tartózkodik otthon, rossz címet ad meg, az áru ellenértékét nem tudja megfizetni), úgy az ismételt kiszállítás díját köteles megtéríteni, még akkor is, ha az egyébként ingyenes lenne. Amennyiben egy címről, vagy azonos Megrendelőtől két vagy több alkalommal kerül sor sikertelen kézbesítésre, ezen Megrendelőtől, illetve ezen címre a Szolgáltató a továbbiakban csak előre fizetés esetén küld újabb árut, melyről a Szolgáltató a Megrendelőt a megrendelés visszaigazolására irányadó feltételek szerint tájékoztatja.

A Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni, megfelelő teljesítés esetén a terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén a Szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a termék megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben a Megrendelő átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, amely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Megrendelőnek pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség, a Szolgáltató és a mindenkori szállító között, külön fennálló szerződés szerint.

6. Fizetés

A Megrendelő az általa megrendelt termék utáni vételárat Magyar forintban vagy Angol fontban az áru megrendelésekor utalással vagy postai utánvétellel, egy összegben fizeti meg a Szolgáltatónak. Házhozszállítás esetén a szállítási díjat a Megrendelő minden esetben az áru átvételekor, számla ellenében, készpénzben, egy összegben fizeti meg a szállítónak. 

7. Reklamáció és jótállás

Az esetleges szavatossági problémák bejelentése a honlapon keresztül , valamint az info.uk@vegafuszeray.hu e-mail címen lehetséges, ahol a Szolgáltató rendszeresített jegyzőkönyvben rögzíti a Megrendelő által előadott körülményeket. A reklamáció esetén a Szolgáltató a Megrendelővel egyezteti a termék átvételének helyét és idejét.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

www.vegafuszeray.com/kapcsolat/

E-mail cím: info.uk@vegafuszeray.hu

 

8. Adatvédelem

A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § szakasza szerint jár el.

A Szolgáltató a Megrendelő által számára a megrendelés során, vagy azzal kapcsolatban megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása érdekében kezeli, tárolja, a szerződés létrejöttétől számított 5 évig, amikor azokat megsemmisíti.

A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatokat, a fent meghatározottaktól eltérő célból - például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése - csak az adatkezelés céljának, az adatkezelő személyének előzetes megadásával és a Megrendelő előzetes, célhoz kötött hozzájárulásával kezeli.

A Szolgáltató a Megrendelő adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben csak olyan harmadik személynek adja ki, aki alvállalkozójaként, közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során. 

9. Vegyes, záró rendelkezések

A Megrendelő honlapról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak - például internet szolgáltató - felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Szolgáltató és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag Anglia & Wales és az Európai Unió vonatkozó jogszabályai alkalmazandók. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

2016.